Resevillkor för resor köpta på Reed & Mackay

För att göra en bokning hos Reed & Mackay måste du ha fyllt 18 år. 

Resenären är skyldig att kontrollera att stavningen av namnet i bokning, bekräftelse och biljett stämmer överens med stavningen av namnet i passet.

Resenären är ansvarig för att den e-postadress som angivits är korrekt och skall omgående kontakta Reed & Mackay om inte bokningsbekräftelsen kommer inom några minuter vid bokning på reedmackay.com, alternativt inte erhålls på överenskommet sätt vid bokning i butik. Vid bokning på reedmackay.com sker all ordinarie korrespondens via e-post. Kontrollera därför e-postadressen regelbundet. Resenären är vidare ansvarig för att kontrollera färdhandlingar samt flygbolagens villkor för sin resa.

Resenären är ansvarig att kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar på både ut- och hemresan.

Reed & Mackay reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta resenären för eventuella förändringar av gjord bokning.

Reed & Mackay följer flygbolagens bokningsregler som vanligtvis är mycket stränga. De flesta biljetter kan inte bokas om eller återbetalas. Vid bokning på reedmackay.com utfärdas resenärens biljetter omedelbart vid betalningstillfället.

Förmedling av flygbiljetter

1. Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor tillämpas vid förmedling av biljetter till konsumenter för transport av resenärer med flyg. Om flygbiljett ingår i en paketresa enligt lag SFS [2018:1217]  om paketresor ska dessa villkor inte tillämpas.

2. Avtalets ingående
Vid beställning av flygbiljett gäller de betalningsregler som anges av Reed & Mackay. Flygbolagets villkor för resan, inklusive villkor för av- och ombokning gäller. Reed & Mackay ska innan avtalet blir bindande lämna resenären information om var denne kan ta del av flygbolagets villkor. Sådan information kan t.ex. meddelas genom att Reed & Mackay lämnar adressen till flygbolagets hemsida.

Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen ska lämnas i pappersform eller skickas i ett elektroniskt meddelande såsom e-post, fax eller sms. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resenärens namn, resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande flygbolag och det eller de flygbolag som utför flygningen.

Avtalet är bindande för parterna när Reed & Mackay har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke.

Vid val av betalsätt Faktura blir bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren även om du inte genomfört betalningsöverföringen till Klarna.

3. Kontaktuppgifter och meddelanden från resebyrån
Reed & Mackay kan behöva kontakta resenären t.ex. vid ändringar i den köpta flygresan. Resenären är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser. Resenären är även skyldig att löpande kontrollera om han eller hon har mottagit meddelanden från Reed & Mackay. Reed & Mackay ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer för resenären vid ändring i den köpta flygresan om Reed & Mackay på ett korrekt sätt har meddelat resenären om ändringen.

4. Namn på resenär
Korrekt namn ska anges på flygbiljetten. Stavningen av namn på flygbiljetten måste stämma överens med stavningen i passet. Det är beställaren/resenärens ansvar att ange och kontrollera korrekta uppgifter gällande namn på samtliga resenärer.

Resenären är skyldig att kontrollera så att samtliga uppgifter stämmer i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljetter så fort han eller hon mottagit dessa. Om någon uppgift inte stämmer, ska resenären omgående informera Reed & Mackay. Om resenären inte meddelar Reed & Mackay fel i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljett, som resenären upptäckt eller borde ha upptäckt, ansvarar inte Reed & Mackay för skada som uppstår till följd av detta. Reed & Mackay ska, på resenärens begäran och om så är möjligt, korrigera felaktiga uppgifter. Reed & Mackay har rätt till ersättning för de kostnader korrigeringen medför samt för Reed & Mackays administrativa kostnader. Om felet orsakas av Reed & Mackay har Reed & Mackay inte rätt till sådan ersättning.

5. Överlåtelse av flygbiljett
Flygbiljetter är personliga. Om inte annat särskilt framgår av flygvillkoren är det inte möjligt att överlåta flygbiljetten till annan resenär.

6. Ansvar
Reed & Mackay uppträder endast som förmedlare åt det eller de flygbolag som utför transporten. Reed & Mackay ansvarar således inte för flygresans fullgörande eller för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra liknande händelser. Eventuella anspråk med anledning av sådana fel ska därför riktas direkt mot flygbolaget.

Reed & Mackay ansvarar för sådana fel som byrån, genom oaktsamhet, orsakat, t.ex. fel i flygbiljett eller felaktig/missvisande information, om inte Reed & Mackay kan visa att den inte varit oaktsam.

Reed & Mackay ansvarar för att både resenären och flygbolaget accepterat avtalet, innan bekräftelse om bindande avtal lämnas till resenären.

7. Ändring av pris och andra villkor
Reed & Mackay reserverar sig för flygbolagens eventuella prisändringar. Vid prisändring efter bokningstillfället, men innan avtalet är bindande, ska Reed & Mackay kontakta resenären snarast, dock senast inom 24 timmar efter det att Reed & Mackay fått kännedom om prisändringen.

Det förekommer att flygbolag vill ändra pris eller andra villkor efter att flygbolaget accepterat ett avtal med resenären. I sådana fall måste resenären vända sig direkt till flygbolaget med eventuella krav på ersättning eller hävning. Reed & Mackay ska om möjligt bistå resenären med ombokning om resenären önskar det.

I vissa länder kan det tillkomma lokala avgifter och skatter som ska betalas i lokal valuta. Sådana skatter och avgifter ingår inte i biljettpriset.

8. Av- eller ombokning
För avbokning, ombokning eller namnändring av flygbiljett gäller flygbolagets regler. Om avbokning, ombokning eller namnändring är tillåten av flygbolaget tillkommer det, utöver den avgift som flygbolaget tar ut, en administrativ avgift som Reed & Mackay har rätt att ta ut. För närvarande är den avgiften 495 SEK. Avbeställning ska ske före avresa! 

Om hotellet går att boka om så är Reed & Mackays hanteringsavgift 250 SEK. Om hotellet går att avboka så tar Reed & Mackay 500 SEK i administrativ avbokningsavgift utöver en eventuell avbokningskostnad från hotellet.

9. Avbeställningsskydd
I flygresans pris ingår inte avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd tecknas separat och måste tecknas senast i samband med att resan bokas.

Vid köp av avbeställningsförsäkring via annan försäkringsgivare än Reed & Mackay gäller försäkringsbolagets villkor.

10. Reseförsäkring
I resans pris ingår inte reseförsäkring. Detta måste tecknas separat. Reed & Mackay samarbetar med Solid försäkringar och deras villkor för försäkring gäller. Kontakta vår kundservice för köp av reseförsäkring.

11. Pass, visum och vaccinationer
Vid flygresa utanför Sveriges gränser ska alltid pass, eller inom Schengen-länderna pass eller nationellt id-kort medtagas. Resenären ansvarar för att han eller hon har giltigt pass, vaccinationer och nödvändiga viseringar, om så krävs. Detta gäller även när visum krävs vid mellanlandning. Kontakta respektive lands ambassad för mer information. Råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa finner du på UD:s Reseinformation.

12. Flygtider/tidtabellsändringar
Samtliga tider anges i alltid i den lokala tiden i varje land. Flygbolagen kan ändra sina tidtabeller med kort varsel. Får Reed & Mackay information från flygbolaget om tidtabellsändring, ska Reed & Mackay om möjligt och snarast informera resenären om ändringen.

Reed & Mackay ansvarar inte för flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. Resenären är alltid skyldig att kontrollera flygtider hos flygbolaget.

13. Paketresor arrangerade av någon annan arrangör än Reed & Mackay
Vid beställning av paketresa arrangerad av annan arrangör än Reed & Mackay gäller de betalningsregler som anges av respektive researrangör. Reed & Mackay agerar i det här fallet som en förmedlande part. Arrangörens villkor för resan, inklusive villkor för av- och ombokning, gäller. Reed & Mackay ska innan avtalet blir bindande lämna resenären information om var denne kan ta del av Arrangörens villkor. Sådan information kan exempelvis meddelas genom att Reed & Mackay lämnar adressen till Arrangörens hemsida.

Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen ska lämnas i pappersform eller skickas i ett elektroniskt meddelande såsom e-post, fax eller sms. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande Arrangör.

Avtalet är bindande för parterna när Reed & Mackay har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke, samt resenären har erlagt anmälningsavgift, alternativt slutlikvid.

För att överenskommet pris skall gälla skall betalning ske på det sätt som varje Arrangör bestämt. Vid betalning (oavsett betalsätt) via Reed & Mackay tillkommer en avgift för hantering av betalningen.

Resa som beställts ska vara betald inom den betalningsfrist som anges vid bokningstillfället och som anges på bekräftelsen. Betalas inte resan inom denna tid hävs avtalet automatiskt och resan avbokas.

14. Vi säljer för närvarande inte paketresor.

15. Förmedling av Hotell
När du bokar endast hotell genom Reed & Mackay agerar resebyrån i detta fall som en förmedlande part. Vid avbokning/ändring av hotell gäller hotelleverantörens villkor. Oberoende av hotelleverantörens villkor har Reed & Mackay rätt till ersättning för administrativa kostnader.

16. Förmedling av Hyrbil
När du bokar hyrbil genom Reed & Mackay agerar resebyrån i detta fall som en förmedlande part. Vid avbokning/ändring av hyrbil gäller hyrbilsföretagets villkor. Oberoende av hyrbilsföretagets villkor har Reed & Mackay vid avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader.

17. Presentkort
Har du ett presentkort sedan tidigare?
Kontakta oss på onlinesupport@reedmackay.com så hjälper vi dig med ditt presentkort.

18. Tvist
Reed & Mackay och resenären bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Resenären kan vända sig till Hallå konsument och kommunal konsumentvägledning för rådgivning. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.